Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2017

daises
A z pustką, którą w sobie nosisz, gdzie do tej pory zaszłaś?
— Licia Troisi
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viayourhabit yourhabit

July 19 2017

4806 0974 500
Reposted fromjohnkeats johnkeats viadusz dusz
0354 3058
Reposted frommakswilczur makswilczur viadusz dusz
daises
2465 ecb8
Reposted fromsoupdujour soupdujour viadusz dusz
daises
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaclerii clerii
daises
Nieważne, że czasami będziesz miała ochotę wszystko rzucić i poddać się. Nieważne, że wielokrotnie stwierdzisz, iż to nie ma sensu. Nieważne, że poczujesz nagle, iż wszyscy wokół spiskują za Twoimi plecami, odbierając Ci szczęście. Nieważne, że momentami będziesz zmęczona. Nieważne nawet, że będziesz sama, że będzie szaro, zimno i jakoś nie tak… Jesteś warta wszystkiego. Wygrasz.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaclerii clerii
daises
3359 e199
Reposted frompeper peper viaclerii clerii
daises
1559 dc26
Reposted fromnyaako nyaako viadusz dusz
daises
1576 1bd3
Reposted fromnyaako nyaako viadusz dusz
daises
daises
daises
2541 4a6f
Reposted fromretaliate retaliate vianrvc nrvc
daises
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaclerii clerii
daises
Nieważne, że czasami będziesz miała ochotę wszystko rzucić i poddać się. Nieważne, że wielokrotnie stwierdzisz, iż to nie ma sensu. Nieważne, że poczujesz nagle, iż wszyscy wokół spiskują za Twoimi plecami, odbierając Ci szczęście. Nieważne, że momentami będziesz zmęczona. Nieważne nawet, że będziesz sama, że będzie szaro, zimno i jakoś nie tak… Jesteś warta wszystkiego. Wygrasz.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaclerii clerii
daises
3359 e199
Reposted frompeper peper viaclerii clerii
daises
1559 dc26
Reposted fromnyaako nyaako viadusz dusz
daises
1576 1bd3
Reposted fromnyaako nyaako viadusz dusz
daises
daises
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl