Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2017

daises
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaclerii clerii
daises
2663 d299
Reposted fromseducemeonceagain seducemeonceagain viaclerii clerii
daises
8702 39c1 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viadusz dusz
daises
0426 5c60
Reposted fromretro-girl retro-girl viadusz dusz
daises
5426 602d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadusz dusz
daises
4915 3116
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaclerii clerii

July 06 2017

6315 2038
Reposted fromamatore amatore viadusz dusz
daises
4733 b5af
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadusz dusz
daises
daises
2962 7bd9
Reposted fromlaters laters viaHypothermia Hypothermia
daises
daises
Dlaczego wszystko, co sprawia nam radość, wszystko, czemu przypisujemy urok piękna, wszystko, co odziewamy w szatę ideału, kończy się czymś brudnym, głupim, nędznym lub śmierdzącym, dlaczego nietrwałość jest cechą absolutu, a wzniosłość i triumf nie są jego finałem? Miłość kona w znudzeniu, upodleniu lub zazdrości, dobroć w spektakularnych filantropiach, książka w składzie makulatury, poezja w ocenach szkolnych belfrów, konie wyścigowe w jatkach rzeźników, demokracja w tłumie, wolność w ZOO, sława w megalomanii, wiedza w pysze, cacka na śmietniku.
— Waldemar Łysiak, Konkwista.
Reposted frommhsa mhsa viayouaresonaive youaresonaive
5545 ca4e 500
Reposted fromthehedgehogsdilemma thehedgehogsdilemma vianrvc nrvc

July 05 2017

daises
8208 1f42 500
Reposted fromexistential-puke existential-puke viadusz dusz
8004 5223 500
Reposted fromwestwood westwood viadusz dusz
daises
Nauczyłem się śmiać tym śmiechem, w którym nie ma ani odrobiny wesołości, który jest milion razy smutniejszy od łez.

— Stefan Żeromski

— też się tego nauczyłam!
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vianrvc nrvc
daises
4915 3116
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaclerii clerii

June 30 2017

daises
daises
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl